Brabantse Orgelfederatie

Text Example

advertentieToespraak Nationale Orgeldag 2006 – Brabantse Orgelfederatie – Bert Ramakers, voorzitter a.i.

Mevrouw de Commissaris van de Koningin, dames en heren,

Als voorzitter ad interim van de “vereniging Brabantse orgelfederatie” beschouw ik het als een eer om de organisatie die wij doende zijn in het leven te roepen, aan u te mogen presenteren. Wij, dat is een zeer grote groep van de orgelkringen die in het Noordbrabantse actief zijn.

Waarom wij dat doen? Het antwoord op die vraag moge dan niet zo origineel zijn en, in dit gezelschap, zelfs clichématig klinken, het vormt niettemin ten diepste onze motivatie. Het antwoord luidt: omdat we van oordeel zijn dat het meer dan de moeite loont om het culturele erfgoed dat het orgel vormt, in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder, te bevorderen .

Wij pogen dit te bereiken door in onze provincie de belangstelling voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de diverse orgelkringen te stimuleren, waarbij publicatie en wellicht en tot op zekere hoogte afstemming van een concertrooster prioriteit zullen hebben, en door het organiseren van activiteiten op het gebied van het orgel. Wij willen u niet onthouden dat wij ons bij onze ideeënvorming mede hebben laten inspireren door de SOL, de bloeiende reeds langer bestaande Limburgse pendant van onze vereniging.

Het is onze ambitie om over vijf jaar te beschikken over een organisatie die een zestal functies in zich verenigt. Allereerst de functie van informatie- en documentatiecentrum betreffende Noordbrabantse orgels en orgelkringen. Vervolgens de functie van wegwijzer bij het beheer van orgels. Wij denken bij deze functie niet alleen aan het beheer in technische en onderhoudsmatige zin, maar ook voor wat betreft het gebruik in de liturgie en bij concerten. Als derde denken wij aan de functie als belangenbehartiger en fondsenwerver ten behoeve van de aangesloten leden in de meest ruime zin. Als vierde zien wij de functie van organisator van studiedagen, c.q. masterclasses in de vorm van een biënnale, als ook van concoursen in deze vorm in afwisseling met de studiedagen. Als vijfde denken wij aan de functie van excursies naar Brabantse orgels. Als laatste functie denken wij aan een jaarlijkse feestelijke presentatie van de Noordbrabantse orgelagenda. Het eigentijdse communicatiemiddel internet zal hierbij een belangrijke rol spelen zoals blijkt uit onze eigen site www.brabantorgel.nl die al enige tijd on line is.

Dames en heren, wij beseffen wel degelijk dat realisering van deze functies in een tijdsbestek van vijf jaar ambitieus is. Wij weten dat het energie van veel mensen zal kosten. Wij voelen aan dat wij, gezien vroegere ervaringen met soortgelijke pogingen in het Brabantse, hier en daar met scepsis te maken zullen krijgen. Op korte termijn kan er wel eens een conflict lijken te zijn tussen het individuele orgelkringbelang en het overkoepelende Brabantse belang. Maar we zijn ervan overtuigd dat het langere termijn perspectief zoals geschilderd, overtuigend genoeg zal zijn om verreweg de meeste Brabantse orgelkringen in een actieve samenwerking te verenigen.

Dames en heren, ik sluit af. Echter niet dan na me gelukkig geprezen te hebben dat ik onze Vereniging Brabantse Orgelfederatie hier mag presenteren in het bijzijn van u allen en speciaal in het bijzijn van mevrouw Maij-Weggen, onze commissaris van de Koningin. Zij zal, naar ik hoop en vertrouw, gezien de evident Noordbrabantse culturele dimensie die aan ons project verbonden is, onze pogingen een warm hart toedragen. Dat is niet in de laatste plaats van belang aangezien wij de steun van de Noordbrabantse provinciale overheid node zullen kunnen missen .

Ik dank u.

© 2006 www.orgelnieuws.nl

© 2006 fotografie gerardvanbetlehem.nl