Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging viert eeuwfeest

De Katholieke Dirigenten en Organistenvereniging (KDOV) viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Dat wordt zaterdag 25 november in de St. Bavokathedraal in Haarlem gevierd met een Pontificale Eucharistieviering, een concert en de presentatie van een jubileumboek.

Text Example

advertentieDe KDOV werd opgericht op 12 april 1917, maar pas op 8 november van dat jaar werden de statuten door de kerkelijke overheid goedgekeurd. Doel van de vereniging was het behartigen van de materiële en immateriële belangen van haar leden: gekwalificeerde kerkmusici werkzaam binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Zo zette de vereniging zich afgelopen eeuw in voor onder meer betere arbeidsvoorwaarden en een rechtvaardige salarisregeling.

Waar de meeste aan  de R.-K. Kerk gerelateerde verenigingen door priesters werden opgericht en geleid, was de KDOV eerste vereniging die door leken werd opgericht en bestuurd. Wel heeft binnen het bestuur nog altijd een door de bisschoppenconferentie benoemde geestelijk adviseur zitting die als intermediair tussen de bisschoppenconferentie en de KDOV optreedt.

Het lidmaatschap van de KDOV is niet uitsluitend voorbehouden aan rooms-katholieke dirigenten en organisten. Ook kerkmusici van alle gezindten kunnen lid worden, mits zij minimaal beschikken over bevoegdheidsverklaring III als kerkmusicus. Het ledental van de vereniging schommelde in de afgelopen jaren tussen de 150 en 330. Het huidig ledental ligt op ruim 160.

Eeuwfeest
Het eeuwfeest van de KDOV wordt op zaterdag 25 november gevierd in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem op zaterdag 25 november. Om 12.00 uur is er een een Pontificale Eucharistieviering waarin Mgr. Dr. J. van den Hende voorgaat. Om 15.00 uur geeft het Kathedrale Koor Sint-Bavo een concert met werk van Nederlandse componisten als Strategier, Valkestijn en Andriessen (Missa Christus Rex). Ook wordt het door Ad Wammes speciaal voor het eeuwfeest geschreven Offertorium ‘Lauda anima mea’ voor koor en orgel in première gebracht.

Boekpresentatie
Voorafgaand aan het concert vindt een korte presentatie plaats van het boek ‘Verheffing en solidariteit’ waarin de geschiedenis van de KDOV wordt beschreven door dr. Petra van Langen

Eucharistieviering en concert zijn voor belangstellenden vrij toegankelijk.

 

© 2017 beeld archief ORGELNIEUWS