9 september | Nationale orgeldag Fryslân

Text Example

advertentieOp deze dag kunnen ruim honderd kerkorgels in Friesland bespeeld worden. Opgave is uitsluitend mogelijk door vóór zaterdag 10 juni een bedrag van € 15 over te maken naar postbanknummer 2377793 van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden.

Vervolgens kunnen donateurs op maandag 26 juni en niet-donateurs op dinsdag 27 en woensdag 28 juni tussen 19.30 en 21.00 uur telefonisch contact opnemen met de secretaris, de heer A. Fahner (telefoon 058 – 2127874) om de speeltijden en de kerkorgels van hun voorkeur af te spreken en in te roosteren. Dan zijn ook alle deelnemende kerken definitief bekend. De Stichting Organum Frisicum zorgt dus voor een rooster, dat tevens aan de deelnemende kerken wordt toegezonden, zodat die weten welke organisten op welke tijdstippen op het orgel komen spelen. Dit rooster komt ook op de website van de stichting: www.organumfrisicum.nl waar ook nadere informatie te vinden is.

Overzicht van de kerken die op 9 september 2006 aan de nationale orgeldag in Fryslân meedoen

• Akkrum, Terptsjerke (Van Oeckelen, 1856)

• Aldeboarn, Doelhôftsjerke (Van Dam, 1779)

• Aldtsjerk (Bakker & Timmenga, 1883)

• Anjum, Michaëlkerk (Van Dam, 1875)

• Bakhuizen, St. Odolphusparochie (Gebr. Adema, 1923)

• Balk, It Breahûs (Lohman, 1843)

• Beetgum, Beetgumerkerk (Van Oeckelen, 1860)

• Beetsterzwaag, Dorpskerk (Van Dam, 1856)

• Berlikum, HK (Mittenreither, 1780)

• Blije (Blija), Sint-Nicolaaskerk (Van Dam, 1870)

• Bolsward, doopsgezinde kerk (H.H. Freytag, 1810)

• Bolsward, Martinikerk (Hinsz-Van Dam, 1781 / 1861)

• Brantgum (Hardorff, 1878)

• Buitenpost (Van Dam, 1877)

• Burgum (Bergum), Kruiskerk (Van Dam, 1788)

• Dokkum, Vere.Chr.Gem. (Van Dam, 1863)

• Dokkum, Grote- of Martinuskerk (Flentrop, 1979)

• Dokkum, Bonifatiuskerk (Van Dam, 1883)

• Donkerbroek, GK (Bakker & Timmenga, 1920)

• Donkerbroek, HK (Verhofstadt, ca. 1721)

• Drachten, Grote Kerk (Hillebrandt, 1820)

• Drachten, 300 (doopsgezinde) kerk (Van Dam, 1857)

• Driesum, HK (Hinsz, 1781/1782)

• Dronrijp, Salviuskerk (Gebr. Bader, 1657)

• Easterein (Oosterend), Martinikerk (Hardorff, 1869)

• Easterlittens, St. Margrytkerk (Hardorff, 1867)

• Eastermar-It Heechsân, Heechsânkerk (J.F. Kruse, 1888)

• Ferwert (Ferwerd), HK (Adema 1872 / Verschueren 1984)

• Franeker, Martinikerk (Van Dam, 1842)

• Garyp, GK (Van Dam, 1898)

• Garyp, Petruskerk (Bakker & Timmenga, 1886)

• Harlingen, Grote kerk (Hinsz, 1776)

• Harlingen, St. Michaëlkerk (Adema, 1895)

• Heerenveen, Geref.Kruiskerk (J. Reil, 1958)

• Heerenveen, Parochiekerk H. Geestkerk (Gebr. Adema, 1867)

• Hindeloopen, HK (Van Dam, 1813/68)

• Holwerd, doopsgezinde kerk (Bakker & Timmenga, 1906)

• Holwerd, St. Willibrorduskerk (Scheuer, 1852)

• Hommerts, Johannes de Doperkerk (Van Dam, 1869)

• It Heidenskip, Heidenskipsterkerk (Bakker & Timmenga, 1910)

• Joure, doopsgezinde kerk (Van Dam, 1858)

• Joure, De Oerdracht (Reil, 1997)

• Joure, HK (Ahrend, 1978)

• Kollum, Maartenskerk (Van Gruisen, 1841)

• Langweer, HK (Van Dam, 1784)

• Leeuwarden, Grote Kerk (Chr. Müller, 1727)

• Leeuwarden, Ev. Lutherse kerk (Van Dam, 1869)

• Leeuwarden, doopsgezinde kerk (Strumphler 1786 / Van Dam 1858)

• Leeuwarden, Koepelkerk (Vermeulen, 1935)

• Leeuwarden, Waalse Kerk (Schwartzburg, 1740)

• Lytsewierrum, Gertrudiskerk (Van Dam, 1870)

• Makkum, Van Doniakerk (Naber, 1848)

• Mantgum, Mariakerk (Van Dam, 1864)

• Marssum, Sint-Pontianuskerk (Van Gruisen, 1803)

• Menaldum, protestantse kerk (Hardorff, 1861)

• Metslawier, HK (Radersma / Van Dam, 1819)

• Midlum, HK (Van Dam, 1811)

• Molkwerum, Lebuinuskerk (2e helft 17e eeuw / Van Dam, 1819)

• Morra, HK (Schwartzburg, 1740)

• Nijega (Bakker & Timmenga, 1894)

• Nijemirdum, De Hoekstien (Bakker & Timmenga, 1896)

• Nijland (W. van Gruisen, 1841)

• Oldeberkoop, Bonifatiuskerk (Scheuer 1858 / Van Dam 1919)

• Olterterp, Sint-Hippollytuskerk (Reil, 1980)

• Oosterbierum, St. Joristsjerke (Van Dam, 1868)

• Oosterwolde, de Dorpskerk (Noorman, 1866)

• Opeinde, HK (Bakker & Timmenga, 1909)

• Oud-Duurswoude (Wijnjewoude) (F.C. Schnitger, ca. 1725)

• Oudemirdum, De Fontein (Bakker & Timmenga, 1900)

• Reduzum (Roordahuizum), HK (Van Gruisen, 1785)

• Ried, HK (Franssen 1713 / Van Dam 1829)

• Rinsumageest, HK (Bakker & Timmenga, 1892)

• Sloten, HK (Van Gruisen, 1786)

• Sneek, Grote of Martinikerk (Schnitger 1711 / Van Dam 1898)

• Sneek, Sint- Martinuskerk (Maarschalkerweerd, 1891)

• Sondel, De Haven (Bakker & Timmenga, 1897)

• Spannum, HK (Bakker &Timmenga, 1911)

• Sint-Jacobiparochie, De Groate Kerk (Van Dam, 1845)

• Sint-Nicolaasga, H. Nicolaaskerk (L. Ypma, 1870)

• Stavoren, Nicolaaskerk (Wiebe Meijes en Meije Wiebes, 1786)

• Sumar (Suameer), HK (Bakker& Timmenga, 1906)

• Ternaard, Grutte Tsjerke (Van Dam, 1864)

• Tjerkwerd, Petruskerk (Van Dam, 1851)

• Twijzel, HK (Bakker & Timmenga, 1909)

• Tzum, Johanneskerk (Hinsz, 1764)

• (Oost-) Vlieland, Nicolaaskerk (Onbekend, circa 1780)

• Waaxens (D), St. Thomaskerk) (Bakker & Timmenga, 1925)

• Warns, doopsgezinde kerk (Bakker & Timmenga, 1896)

• Warstiens, HK (Bakker & Timmenga, 1884)

• Warten, HK (Van Dam, 1874)

• Westergeest, HK (Bakker & Timmenga, 1891)

• Westernijtsjerk, HK (Bakker & Timmenga, 1880)

• Wierum, Museumkerk Eben Haëzer (Ypma, ca. 1840)

• Wirdum, St. Martinuskerk (Van Dam 1790 / Hardorff 1873)

• Witmarsum, Koepelkerk (Van Dam, 1855)

• Wolvega, HK (Schwartzburg, 1733)

• Wommels, Jacobikerk (Radersma, 1847)

• Workum, St-Gertrudiskerk (Kamp 1697 / Flentrop 1980)

• Workum, St-Werenfriduskerk (P.J. Adema & Zonen, 1885)

• Woudsend, Karmel (Scheuer 1839 / Bakker & Timmenga 1938)

• Wijckel, Vaste Burcht (Bakker & Timmenga, 1900)

• IJlst, Mauritiuskerk (Van Dam, 1834)

• Ysbrechtum, Ysbrechtumerkerk (Hardorff, 1865)

Vanwege de herkenbaarheid is in voorkomende gevallen de aanduiding GK (geref.kerk) en HK (herv.kerk) gehandhaafd.

© 2006 www.orgelnieuws.nl

© 2006 fotografie Bolsward www.orgelfoto.nl Maarten Rog