Cd's / dvd's

CD Litanie

Litanie. Cor Ardesch, Kam-orgel Grote Kerk, Dordrecht. Sonata Eroïca, op. 94 (Jongen); Aus tiefer Not schrei ich zu dir, op. 65 (Karg-Elert); O Ewigkeit, du Donnerwort, op. 65 (Karg-Elert); Sonate I, op. 65 (Mendelssohn-Bartholdy); Partita ‘O […]